تجهیزات خط گاز
شرکت فیدار تجارت آترین،خط گاز، شیر های برقی گاز  شیر های برقی گاز مورد استفاده در خطوط گاز ، مشعلهای خانگی و صنعتی با مارکهای زیمنس - دانگز و کروم شرودر آلمان و مارک های آسکو ، هانیول و جانسون کنترل انواع تکضرب یا سریع و آهسته یا تدریجی و پیلوتی با کانکشن (اتصال) دنده ای و فلنچی.

شیر های برقی گاز

شیر های برقی گاز مورد استفاده در خطوط گاز ، مشعلهای خانگی و صنعتی با مارکهای زیمنس - دانگز و کروم شرودر آلمان و مارک های آسکو ، هانیول و جانسون کنترل انواع تکضرب یا سریع و آهسته یا تدریجی و پیلوتی با کانکشن (اتصال) دنده ای و فلنچی.

رگلاتور و بالانسر گاز

رگلاتور و بالانسر گاز،مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی برای تقلیل فشار و تنظیم فشار مورد مصرف، در سایز های مختلف با فشارهای ورودی و خروجی و ظرفیت های متنوع ،با قطع کننده یا بدون قطع کننده گاز.

شرکت فیدار تجارت آترین،خط گاز، رگلاتور و بالانسر گاز  رگلاتور و بالانسر گاز،مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی برای تقلیل فشار و تنظیم فشار مورد مصرف، در سایز های مختلف با فشارهای ورودی و خروجی و ظرفیت های متنوع ،با قطع کننده یا بدون قطع کننده گاز.
شرکت فیدار تجارت آترین،خط گاز، رلیف ولو (سوپاپ اطمینان) گاز  رلیف ولو (سوپاپ اطمینان) گاز، مورد استفاده در خطوط گازمشعلهای صنعتی با اتصال دنده ای در فشار ها و سایزهای مختلف .
خط گاز، فیلتر(صافی) گاز  فلیتر(صافی)گاز ،مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای خانگی و صنعتی با کانکشن دنده ای یا فلنچی،برای فشار های 1bar و 4bar در سایز های مختلف.
خط گاز، پرشر های هوا و گاز  پرشر های هوا و گاز ،مورد استفاده در خطوط گاز و مشعلهای خانگی و صنعتی با اتصال 1/4 اینچ و کارکرد در فشار های مختلف مارکهای دانگز،کرم شرودر،هانیول

پرشر های هوا و گاز

پرشر های هوا و گاز ،مورد استفاده در خطوط گاز و مشعلهای خانگی و صنعتی با اتصال 1/4 اینچ و کارکرد در فشار های مختلف مارکهای دانگز،کرم شرودر،هانیول و....

مانومتر گاز و شیر پوش باتن

مانومتر گاز و شیر پوش باتن زیر مانومتر ، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی در فشار های مختلف کاری.

خط گاز، مانومتر گاز و شیر پوش باتن  مانومتر گاز و شیر پوش باتن زیر مانومتر ، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی در فشار های مختلف کاری.
خط گاز، لیک کنترل یا نشتی یاب گاز  لیک کنترل یا نشتی یاب ، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی با مارک های دانگز - کرم شرودر و لندیس با کارکردهای مختلف از نوع پکیج کامل مثل دانگز یا کرم و نوع غیر یکپارچه مثل زیمنس که نیاز به سولونوییدولو و پرشر جداگانه دارد.

لیک کنترل یا نشتی یاب گاز

لیک کنترل یا نشتی یاب ، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی با مارک های دانگز - کرم شرودر و لندیس با کارکردهای مختلف از نوع پکیج کامل مثل دانگز یا کرم و نوع غیر یکپارچه مثل زیمنس که نیاز به سولونوییدولو و پرشر جداگانه دارد.

شیرتناسبی هوا و گاز

شیرتناسبی هوا و گاز، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی، برای ترکیب متناسب هوا و گاز در مشعلهای با ظرفیت کوچک تا متوسط.

خط گاز، شیرتناسبی هوا و گاز  شیرتناسبی هوا و گاز، مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی، برای ترکیب متناسب هوا و گاز در مشعلهای با ظرفیت کوچک تا متوسط.
خط گاز، شیرهای پروانه ای گاز  شیرهای پروانه ای گاز،مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی به صورت کنترل دستی (قطع و وصل) ، بصورت موتوری جهت کنترل مقدار گاز توسط فرمان برقی و بصورت کابلی که با اتصال کابل از شیر به موتوری که تنظیم هوارا بعهده دارد، همزمان مقدار گاز را کنترل می کند.

شیرهای پروانه ای گاز

شیرهای پروانه ای گاز،مورد استفاده در خطوط گاز مشعلهای صنعتی به صورت کنترل دستی (قطع و وصل) ، بصورت موتوری جهت کنترل مقدار گاز توسط فرمان برقی و بصورت کابلی که با اتصال کابل از شیر به موتوری که تنظیم هوارا بعهده دارد، همزمان مقدار گاز را کنترل می کند.